(၂၅) ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် အစအဆုံး

အထူးဆုကြီး စနစ် ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကြီး  (၁) ဆု

၉၈၂၂၆၃

ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းဆုကြီး  (၁) ဆု

၆၉၈၂၆၆

ကျပ်သိန်းငါးထောင်ဆုကြီး  (၁) ဆု

၃၄၉၉၆၉

ကျပ်သိန်းနှစ်ထောင်ဆုကြီး  (၁) ဆု

၇၃၁၃၃၄

ကျပ်သိန်းတစ်ထောင်ဆုကြီး  (၂) ဆု

၄၁၀၃၄၈

၉၈၃၀၉၉

ဆုတစ်ဆုချင်းစနစ် ကျပ်သိန်း ၅၀၀ ဆုကြီး  (၁၂) ဆု

၃၈၆၉၅၉

၃၆၃၁၇၉

၅၀၅၁၈၅

၂၈၀၀၁၇

ကဂ ၆၅၂၃၄၇

၆၄၄၃၇၀

၇၁၄၅၂၁

၅၈၀၅၄၀

ကခ ၂၅၅၉၀၈

၉၉၁၈၆၁

၂၅၃၅၉၄

၅၅၅၄၅၁

ကျပ်သိန်း ၂၀၀ ဆုကြီး  (၁၁) ဆု

က ၆၅၄၀၁၃

၄၄၆၂၁၀

၁၇၃၄၄၀

၉၁၅၄၁၄

၁၇၆၆၂၇

၃၅၁၀၀၄

၃၀၄၃၇၇

ကခ ၄၁၈၄၉၃

၁၇၆၉၀၇

၆၉၅၇၈၉

၈၉၅၆၉၄

ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ဆုကြီး  (၁၂) ဆု

၈၈၉၉၁၄

က ၇၂၉၈၄၅

၈၆၉၇၅၇

ကစ ၇၀၅၁၅၈

၁၇၁၆၁၉

၂၉၃၆၂၃

က ၈၃၅၁၂၂

၄၅၃၁၄၅

၆၂၃၃၂၂

၅၈၈၅၁၃

၇၁၅၀၁၈

၈၁၇၆၁၀

ကျပ်သိန်း ၅၀ ဆုကြီး  (၁၀) ဆု

၃၅၆၃၃၉

၂၇၈၄၅၇

၅၉၇၀၄၀

၇၅၁၅၈၉

ကက ၈၀၁၇၂၆

ကင ၆၀၄၄၈၇

၇၉၀၆၃၇

၆၅၇၁၂၃

၉၄၂၁၀၈

၁၇၄၁၂၆

ကျပ်သိန်း ၂၀ ဆုကြီး  (၁၀) ဆု

၇၅၃၇၃၅

၅၅၉၅၅၅

ကင ၇၄၆၄၇၉

၉၀၄၄၄၅

၅၂၄၉၀၃

၃၃၉၅၂၉

၆၉၅၇၇၆

၆၃၇၃၀၆

၇၃၇၂၂၂

၃၁၉၀၃၅

ကျပ် ၁၀သိန်း ဆုကြီး  (၁၆) ဆု

ကက ၇၀၇၁၈၄

၄၁၆၃၂၃

၈၁၅၉၄၅

၇၃၃၈၉၃

၂၈၅၂၁၀

၂၀၃၇၁၇

ကခ ၉၂၂၇၁၁

၄၈၃၀၉၁

၁၀၁၂၃၀

၅၈၆၉၉၇

၈၅၈၁၀၉

၇၃၅၃၉၆

ကဂ ၃၁၄၄၁၆

၄၆၀၃၉၄

၉၅၂၀၀၇

၉၃၄၉၅၈

#ဝေဝေဆာဆာ ပဒေသာ ဆုမဲစနစ်
ကျပ်သုံးသိန်းဆု  (၁၂) ယူနစ်

၇၂၇၂၉

၈၆၀၉၀

၅၅၈၅၁

၆၅၃၁၂

၁၂၁၀၂

၇၈၃၆၆

၈၇၉၃၄

၅၂၃၆၃

၄၂၇၇၆

ကစ ၉၀၉၇၂

၅၃၃၅၂

၈၉၄၂၃

ကျပ်နှစ်သိန်းဆု  (၁၂) ယူနစ်

ဟ ၄၅၈၇

ဈ ၁၃၈၂

ကက ၆၀၀၉

ကက ၄၈၄၆

ဃ ၄၇၁၀

ဒ ၈၄၆၅

ထ ၁၉၈၀

သ ၉၈၃၃

ည ၆၉၀၁

မ ၈၇၄၀

ည ၉၂၅၃

ဟ ၃၄၇၈

ကျပ်တစ်သိန်းဆု  (၂၁) ယူနစ်

ကဂ ၈၀၈

ဎ ၆၅၆

ဇ ၁၆၂

က ၅၀၉

ကင ၄၇၅

ဆ ၅၁၅
က ၃၆၆

စ ၂၅၄

လ ၄၄၂

တ ၉၁၉

န ၈၉၃

ဟ ၅၄၀

ဃ ၇၁၁

ထ ၅၁၄

ဝ ၉၆၉

ဈ ၃၉၄

ဋ ၅၀၉

ကင ၁၈၈

ကစ ၈၀၁

ဗ ၅၄၀

ကဃ ၇၉၆

ကျပ်ငါး​သောင်းဆု  (၂၅) ယူနစ်

ဎ ၃၇

ကခ ၁၉

စ ၅၀

ကက ၆၁

ယ ၄၆

က ၄၇

ဇ ၇၆

ကဃ ၂၈

ခ ၂၁

ဒ ၉၀

န ၂၄

ပ ၉၀

ဒ ၄၁

န ၇၂

ပ ၇၃

င ၄၄

လ ၉၈

ဍ ၂၂

တ ၉၇

စ ၆၉

ကစ ၆၆

ဂ ၉၃

ကဂ ၃၈

ယ ၆၉

ဈ ၁၈